Privatumo politika

VšĮ „BRUNEROS” (toliau – BRUNEROS), adresas Palangos g. 30C, LT-97122 Kretinga, įmonės kodas 164687871 skiria didžiulį dėmesį savo klientų, darbuotojų ir partnerių duomenų apsaugai ir privatumui, sąžiningam, atsakingam ir teisėtam duomenų tvarkydami bei nuolatos atnaujina savo žinias ir taikomas metodikas duomenų apsaugos ir privatumo srityje.

SĄVOKOS:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris ar kt.).

Duomenų valdytojas – juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones („BRUNEROS“).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo, t. y. BRUNEROS, vardu tvarko asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie mokinių atsiskaitymą, sąskaitų papildymus, mokinių nuotraukas ant pažymėjimų, asmens kodai, gimimo metai ir kt.

Duomenų subjektas – jūs, „BRUNEROS“ klientai, taip pat darbuotojai, partneriai ir kiti fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, saugojimas, keitimas, ištrynimas, prieigos suteikimas ir kt.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, sveikata, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Politika – ši privatumo politika, kurioje aprašoma, kaip VšĮ „BRUNEROS” renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, gautus jums lankantis mūsų tinklalapyje arba juo naudojantis E-piniginės tikslais.

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi BRUNEROS paslaugomis.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu BRUNEROS siūlomi produktai ir (ar) paslaugos, įskaitant e-piniginę.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis

BDAR / GDPR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tai tiesiogiai taikomas ES teisės aktas, kurio įsigaliojimo data 2018 m. gegužės 25. Reglamentas susijęs su asmens duomenų apsauga ir asmens teisėmis į informaciją apie jį. Reglamento pagrindu vartotojai gali geriau kontroliuoti organizacijų turimus duomenis apie juos. Reglamentas taikomas su ES piliečiais susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka fizinis asmuo, įmonė ar organizacija. Reglamentas netaikomas juridinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums ir suteikti Jums kokybiškas paslaugas, vadovaudamiesi BDAR įtvirtintu duomenų kiekio mažinimo principu, Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip renkame, naudojame, saugome, perduodame ir kitaip procesuojame Jūsų asmeninę informaciją, nepriklausomai nuo to, ar Jūs tiesiogiai bendraujate su mumis, ar per mokyklą / darželį / švietimo įstaigą / kitą įstaigą, ar per mokyklos.

Mes užtikriname, kad informaciją apie Jūsų asmens duomenis naudojame tik teisėtais tikslais ir įsitikinę, kad:

 • Jūs savo laisva valia suteikėte sutikimą naudoti šią informaciją; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra būtinas siekiant su Jumis sudaryti sutartį arba imtis veiksmų, kad sudarytume sutartį; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra reikalingas tam, kad būtų laikomasi arba būtų vykdomas atitinkamas teisės aktas, įskaitant Reglamentas (BDAR / GDPR), Lietuvos Respublikos teisės aktas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) priimta rekomendacija, sprendimas ar kitus aktas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (angl. The European Data Protection Supervisor) nurodymas; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra būtinas siekiant įgyvendinti BRUNEROS teisėtus interesus su sąlyga, kad tai neturi didelio poveikio Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms ir BRUNEROS teisėti interesai nėra viršesni už Jūsų teisėtus interesus.

Tikslai, kuriais vadovaudamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis yra sekantys:

1) Sutarčių sudarymas ir vykdymas (įvairaus pobūdžio e-paslaugų teikimo sutartys, įskaitant sutartis su tėvais ir švietimo įstaigomis):

2) Teisės aktų reikalavimų ir valstybės institucijų patenkinimas;

3) Tiesioginė ar pakartotinė rinkodara;

4) Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų taikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymas;

6) Asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslais: darbuotojų atrankos vykdymui, darbo sutarčių sudarymui ir vykdymui, darbdavio pareigų tinkamam vykdymui, komunikacijai su darbuotojais palaikyti, tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti. Jūsų asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavę Jūsų sutikimą. Tokiu atveju mes galime su jumis susisiekti elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu būdu siūlyti jums paslaugas ir / arba teirautis jūsų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo susisiekę su mumis šios Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais;

7) IT paslaugų konsultacijų teikimo tikslais;

8) Dokumentų saugojimo, archyvinio tvarkymo ir konfidencialaus naikinimo tikslais;

9) Kitais GDPR ir kituose teisės aktuose bei Šalių susitarimuose numatytais tikslais.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis įmonių grupėje (kuriai priklauso BRUNEROS) ir su trečiosiomis šalimis tuo atveju ir tiek, kiek tai reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti ar vykdyti, trečiosioms šalims, pavyzdžiui, bankams. Atskleisdami arba perduodami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų vientisumą ir saugumą. Jūsų asmens duomenims tvarkyti galime pasitelkti duomenų tvarkytojus.

Jūsų asmens duomenis galime teikti:

 • Teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, organizacijoms įstatymų numatyta tvarka įgyvendinant oficialius įgaliojimus, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Europos policijos biurui (Europolas), Europos policijos biurui (Europolas) ir pan.;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ministerijos mokesčių administravimo tikslais;
 • BRUNEROS sutartiniams parneriams;
 • Kitiems subjektams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiek, kiek reikia nustatyti ankstesnėje Politikos dalyje nurodytiems tikslams. Mes atidžiai ir kruopščiai vertinsime visus prašymus dėl Jūsų asmens duomenų pateikimo, gaunamus iš teisėsaugos, valstybinių institucijų, Lietuvos banko ir kitų valstybės įstaigų prieš pateikiant joms informaciją apie Jūsų asmens duomenis. Atsakydami į tokius prašymus, Jūsų asmens duomenis pateiksime tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus ir / ar teismų sprendimus.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Esame pasiryžę užtikrinti BRUNEROS pateiktų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą bei nuolat investuoti į patikimas technines, fizines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume šią informaciją nuo atsitiktinės ar neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, neteisėto sunaikinimo, praradimo ar bet kokio kito neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tą įgyvendindami, užtikriname saugią prieigą prie asmens duomenų, didelį dėmesį skiriame informacijos, IT infrastruktūros, viešųjų ir vidaus tinklų, fizinei bei kitai apsaugai, personalo ir IT konsultacijų mokymai. BRUNEROS darbuotojai, IT konsultantai ir programuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą ir laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tokią teisę jiems suteikia Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

BRUNEROS saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis laiko periodą, kuris yra pagrįstai reikalinga siekiant įgyvendinti Politikoje ir GDPR įtvirtintus duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai kuriais atvejais BRUNEROS gali saugoti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, pavyzdžiui, jei privalome tai padaryti pagal teisinius reikalavimus ar BRUNEROS teisėtu interesu arba dėl archyvavimui taikomų reikalavimų (žr. pvz., Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu Nr. V-100). Jeigu Jūsų asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, Jūsų asmens duomenys turi būti saugiai ištrinami, panaikinami ir / ar saugomi taip ir tiek, kiek reikalauja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, pavyzdžiui, reglamentuojantys mokėjimų, apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir kt., (žr., pvz., Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą ir pan.). Jūsų asmens duomenys (įskaitant duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslais) tvarkomi paslaugų teikimo laikotarpiu arba atsiskaitymo priemonės įsigijimo tikslais, o jam pasibaigus, Jums nutraukus sutartį ar kitokiu būdu atsisakius BRUNEROS teikiamų paslaugų, BRUNEROS toliau saugos Jūsų asmens duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai (paprastai 10 metų po paslaugų teikimo sutarties ar prekės įsigijimo pasibaigimo ar nutraukimo). Pasibaigus saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime, nebent teisės aktai nurodo kitaip.

Teisė nesutikti.

Jūs galite kreiptis į BRUNEROS su prašymu nebetvarkyti Jūsų duomenų, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų BRUNEROS interesų. Gavęs prašymą, BRUNEROS nebetvarkys jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė nesutikti tiesioginės ar pakartotinės rinkodaros tikslais.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs galite atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Nuo to momento, kai atšauksite sutikimą duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenų šiais tikslais nebetvarkysime.

Automatizuotas sprendimų priėmimas.

Jūs galite kreiptis į BRUNEROS su prašymu, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės, arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, pavyzdžiui, dėl automatizuoto Jūsų asmens duomenų tvarkymo Jūs galite būti identifikuoti netiksliai, ko pasekoje Jums suteiktos paslaugos galėtų būti nepakankamai pritaikytos Jūsų poreikiams.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą BRUNEROS Duomenų apsaugos pareigūnui:  DAP@Bruneros.lt, taip pat kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją.

BRUNEROS maloniai prašo visus savo Klientus ir Pirkėjus, pirmiausiai dėl Jums iškilusių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, kreiptis į BRUNEROS, kad galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Svarbi informacija, kurią reikia žinoti, norint pasinaudoti savo teisėmis:

 • Pateikus prašymą pasinaudoti savo teisėmis, mes galime paprašyti Jūsų tapatybės įrodymo – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinti savo asmens tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia jus tinkamai identifikuoti.
 • Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipiatės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų. Apie tokio mokesčio privalomumą visuomet informuosime Jus iš anksto, prieš atsakant į Jūsų pateiktą prašymą ar užklausą.
 • Visus jūsų prašymus, paklausimus dėl asmens duomenų tvarkymo atsakysime bei prašomus duomenis pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos. Tačiau terminas gali būti pratęstas, jei prašymas yra ypač sudėtingas arba Jūs pateikėte keletą užklausų. Mes visada informuosime jus, jei atsakymo parengimas užtruks ilgiau nei vieną mėnesį. Norėdami pagreitinti mūsų atsakymą, galime Jūsų paprašyti pateikti išsamesnę informaciją apie tai, kokią informaciją Jūs norėtumėte gauti.
 • Jei turite nusiskundimų ar klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis šios Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais, kad galėtume kuo greičiau išspręsti Jums aktualų klausimą.

BRUNEROS slapukų naudojimas.

Mūsų klientų teisių bei interesų apsauga yra kardinalus BRUNEROS ilgalaikės raidos tikslas, todėl Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Mes renkame informaciją per slapukus ir kitas panašias technologijas (pvz., pikselių žymes ar nuorodas), kai apsilankote mūsų tinklalapiuose. Šios priemonės apsitarnauja atvaizduoti BRUNEROS interneto svetainių http://bruneros.lt ir struktūrą bei turinį, užtikrina galimybę teikti Jums klientų savitarnos paslaugas ir suteikia naudingos statistinės informacijos, kurią naudojame mūsų interneto svetainių vystymo ir  tobulinimo tikslu, taip pat palaikyti šių svetainių ir programų funkcionalumą bei efektyvesnę reklamą. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą.

Privatumo politikos pakeitimai, atnaujinimas.

Atsižvelgdami į pokyčius versle bei laikydamiesi teisinių reikalavimų, galime keisti šią Politiką t. y., atitinkamai ją peržiūrėti ir atnaujinti, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje rasite naujausią šios Politikos versiją. Atlikę esminius šios Politikos pakeitimus, apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.

Kaip su mumis susisiekti?

Dėl duomenų apsaugos:

Norėdami pasinaudoti jums priklausančiomis teisėmis ar pateikti užklausą apie BRUNEROS tvarkomus Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną sekančiu adresu: DAP@bruneros.lt / info@bruneros.lt ir bendraisiais klausimais info@bruneros.lt.